Лични данни

ПОЛИТИКИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

 

„ИЗИМАТ.БГ“ ООД е българска фирма, разработила учебната платформа по математика easymath.bg, предназначена за децата от 2 до 4 клас в помощ в подготовката за кандидатстване в математически гимназии след 4 клас .

В „ИЗИМАТ.БГ“ ООД, Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в политиката ни за събиране на минимум Ваши данни, единствено с цел на коректно активиране на услугата и със счетоводни цели.

1. Отговорен за Вашата информация, съгласно тази Политика за  поверителност на личните данни е:
Име на организацията: „ИЗИМАТ.БГ“ ООД
Адрес на управление: София 1619, ул. Войводина Могила 52
Лице за контакти: Ирина Панева, Управител, Тел. 0888 870 812, e-mail: office@easymath.bg

2. Къде се прилага тази политика за поверителност на личните данни
Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни https://easymath.bg

3. Информация, която събираме
При Вашата регистрация в сайта, ни е необходим единствено валиден имейл адрес, както и посочено от Вас име, с което ще влизате в профила си.

При поръчка, от предварително регистрирани на сайта потребители, единствено за счетоводни цели и при изрично заявено Ваше желание, са ни необходими Ваши данни за фактура.  

Във вашия профил в сайта, Вие имате информация за вида активен абонамент, началната и крайната му дата.

4. Как използваме информацията
 „ИЗИМАТ.БГ“ ООД обработва личните Ви данни на следните основания:

·         Изпълнение на поетите задължения за предоставяне на абонамент.

·         Издаване на счетоводни документи.

·         Вие сте дали своето съгласие - Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие в нашите „Общи условия“.

5. Как споделяме информация
За целите на абонамента, ние не споделяме вашите данни с трети лица, освен:

·         С нашите доставчици на услуги и партньори
Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, анализи, грижа за клиентите, маркетинг, реклама, обработка на плащания и операции по сигурността. При споделянето на информация се стремим да спазваме законовите изисквания.
Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с някакъв партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.

·         За корпоративни транзакции
Ние може да прехвърлим Вашата информация, ако сме част от сливане, продажба, придобиване, преотстъпване, преструктуриране, реорганизация, разпускане, фалит или друга промяна на собствеността или контрола, за което ще бъдете своевременно информирани.

·         Когато се изисква от закона
Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо: (1) да се спази правен процес, като напр. съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване на правителството / правоприлагането или други законови изисквания; (2) да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления (във всеки един случай се прилага приложимото право); или (3) да се защити безопасността на всяко лице.

6. Трансгранични трансфери на данни
„ИЗИМАТ.БГ“ ООД не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз.

7. Вашите права
Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права:

·         Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;

·         Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.

·         Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях.

·         Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен,

·         Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.

·         Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг.

·         Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.

·         Право да поискате от „ИЗИМАТ.БГ“ ООД да уведомите третите лица, на които „ИЗИМАТ.БГ“ ООД е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.

·         Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

8. Точност на информацията
„ИЗИМАТ.БГ“ ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права. За актуализация на Вашите данни, моля да се свържете с нас на посочените телефон и имейл за контакт.

9. Как защитаваме Вашата информация
Отчитайки сложността на проблема ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни - физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Прилагайки новите изисквания на регламента при пренос на данни използваме и криптографска защита.

Работим усилено, за да Ви защитим от неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване на Вашата лична информация. Както при всички компании, въпреки че предприемаме стъпки за осигуряване на защита на Вашата информация, не бива да очаквате, че Вашата лична информация винаги ще остане защитена.

Ние редовно наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки и редовно преразглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, за да актуализираме нашите физически, технически и организационни мерки за сигурност.

Можем да спрем използването на всички или част от услугите без предизвестие, ако подозираме или установим нарушение на сигурността. Ако смятате, че профилът или информацията Ви вече не са защитени, моля, уведомете ни незабавно.

10. Докога съхраняваме Вашата информация
Ние съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите легитимни интереси или е определено в законодателството на страната.

Данните, които сте ни предоставили при регистрация, се съхраняват при нас безсрочно, освен ако не ни уведомите те да бъдат премахнати.

Данните, които сте ни предоставили за счетоводни цели, във връзка с издаването на фактури, се съхраняват в предвидения по закон срок.

Индексираме и предоставяме данни на трети страни при следните случаи:

§  трябва да запазим данни, за да спазваме действащото законодателство

§  трябва да запазим данни, за да докажем, че спазваме действащото законодателство;

§  има нерешен въпрос, иск или спор, изискващи от нас да съхраняваме съответната информация, до разрешаването им;

§  информацията трябва да се пази за нашите законно установени бизнес интереси, като предотвратяване на измами и повишаване на безопасността и сигурността на потребителите.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

Всички счетоводни документи или такива за трудови правни отношения съхраняваме съгласно изискването на закона.

11.  Право на поверителност на личните данни на деца

Въпреки, че платформата easymath.bg е предназначена за ползване от деца, данните, които са ни необходими, не са тези на децата. Регистрацията става с имейл адрес на регистриралия се и това следва да бъде пълнолетно лице, отговорно за детето, което ще потребява услугата. Данните, събирани за счетоводни цели за издаване на фактура/и, също следва да бъдат на пълнолетното лице заявило/заплатило услугата.
Не ни предоставяйте лични данни на деца.

12.  Промени в Политиката за правото на поверителност на личните данни

Тъй като винаги търсим нови и иновативни начини да предоставим все по-добра услуга, тази политика може да се промени с течение на времето. 
При промени в настоящите „ПОЛИТИКИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, същите ще бъдат доведени до знанието на потребителите чрез публикуването им на Платформата www.easymath.bg. Потребителите имат 14-дневен срок от датата на извършването на промените да се запознаят с промените в политиките, след което те влизат в действие. Ако потребителите продължат да използват услугите и след промяната им това означава, че те приемат тези промени. 
Всеки потребител може да оттегли съгласието си за съхранение и обработка на личните си данни във всеки един момент. 

13.   ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ –

13.1. Предназначение на процедурата
Тази процедура се отнася до правото на субекта на данните да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни.

Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието трябва да е също толкова лесно колкото даването му.

Оттеглянето на съгласието е налице, когато имаме недвусмислено волеизявление на субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието си за обработването на лични данни, свързани с него.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това условие.

Доколкото съгласието обхваща всички дейности по обработване на данните, извършвани с една и съща цел или цели, оттеглянето на съгласието действа относно дейностите за обработване на данни, извършвани за същата цел или цели.

13.2. Задължения и роли
Съхранявайки и обработвайки Вашите данни, „ИЗИМАТ.БГ“ ООД отговоря съгласно ОРЗД за администриране на оттеглянето на съгласието от субекта на данни. Длъжностното лице по защита на данните / Отговорникът по защита на данните следи за спазването на правилата за оттеглянето на съгласието в съответствие с изискванията на настоящата процедура.

13.3. Ход на процедурата “Оттегляне на съгласие от субекта на данните”:
„ИЗИМАТ.БГ“ ООД документира и доказва, че субектът на данните е оттеглил съгласието си за обработката на личните му данни.)

Когато обработката има множество цели, „ИЗИМАТ.БГ“ ООД документира и доказва оттеглянето на съгласието за всяка отделна цел.

Дейностите по обработка, които се основават на съгласието, се прекратяват в съответствие със съответния процес. Длъжностното лице по защита на данните / Отговорникът по защита на данните информира съответния собственик на процеса за тази промяна, за да може обработката да бъде спряна.

При поискване от Ваша страна, ще Ви предоставим следните формуляри:

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

- ЗАЯВЛЕНИЕ - ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

- ЗАЯВЛЕНИЕ-ИСКАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ

14. Как да се свържете с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за правото на поверителност на личните данни, можете да се свържете с нас:

По пощата: София 1619, ул. Войводина Могила 52, вх.В, ет.2, ап.8
Тел: 0888 870 812
Имейл: office@easymath.bg
Лице за контакт: Ирина Панева

Последна актуализация: 12.01.2020 година