Сложност на представения материал:

Като сложност, темите са представени така, че да бъдат разбрани добре както от деца в 4 клас, така и от деца в 3-ти и 2-ри клас.

Където е необходимо, по-дългите и сложни теми са разработени в две части теория, две части практика и две части – задачи. Първата от двете части теория, първата от двете части практика и първата от двете части със задачи са въведение в по-сложната и обемна част от материята.

Искаме да обърнем специално внимание върху темата „Комбинаторика“. Тя е най-сложната тема от целия материал. Такива задачи с висока трудност много често се дават на състезания и тя трябва да бъде усвоена изключително добре. Затова тя също е разработена в 2 части теория, 2 части – практика и две части – задачи, като в първата от двете части теория, първата от двете части практика и първата от двете части със задачи е направено плавно въведение в материята и сложността се увеличава постепенно.